E-F-G

Edema : Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.
E.E.G :Elektroansefalografi kelimesi için kullanılan kısaltma.
Effekt :Tesir, etki.
Effektif :Etkili, tesirli.
Efervesan :Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.
Effüzyon :Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. Plevral effüzyon"" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir. "
E.K.G :Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.
Ekinokok :Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.
Eklampsi :İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.
Eko :Yankı.
Ekokardiyografi :Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.
Ekokardiyogram :Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.
Ekoensefalogram :Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.
Ekolali :Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.
Eksizyon :Bir dokunun çıkartılıp atılması.
Ektazi :Genişleme. Örn. Bronşektazi.
Ektoderm :Derinin en dış tabakası.
Ektopi :Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
Ektropion :Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.
Ekzema :Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.
Elektroansefalografi :Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Elektrokardiografi :Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Endokrinoloji :İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.
Endokrinolog :Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.
Ensefalon :Beyin.
Envazyon :Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.
Epitel :Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
Erozyon :Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.
Fallop Tüpleri :Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.
Fallot's Tetralogy :Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.
Falks Serebri :Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.
Familyal :Irsi, kalıtsal, herediter.
Farinks :Yutak.
Fasial Sinir :Yüz siniri, yedinci kafa çifti.
Fasial Paralizi :Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.
Fat :Yağ.
Fatal :Öldürücü, ölümle sonuçlanan.
Febril :Ateşli, hummalı.
Fekalit :Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.
Feçes :Dışkı.
Femur :Uyluk kemiği.
Ferment :Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.
Fermentasyon :Mayalanma.
Ferritin :Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.
Fertil :Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.
Fertilite :Doğurma yeteneği, verimlilik.
Fetus :Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.
Fetal :Fetus'a ait.
Fibrin :Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.
Fibrinebi :Kanda fibrin bulunması.
Fibrinüri :İdrarda fidrin çıkması.
Fibrom :İyi huylu bağ dokusu uru.
Fibro-Sarkom :Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
Fibröz :Lif dokusu
Fibula :Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.
Filaria :Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
Frenik Sinir :Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır.
Galaktemi :Kanda süt bulunması.
Galaktosel :Memede, içi süt dolu kist.
Galaktore :Memeden kendiliğinden süt gelmesi.
Galaktoz :Süt şekeri.
Galaktozüri :Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.
Galaktüri :İdrarın süt görünümünde çıkması.
Ganglion :Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.
Gangren :Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.
Gastrit :Mide iltihabı.
Gasrodüodenit :Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Gasroenterit :İshalle seyreden mide barsak iltihabı.
Gastroentoroloji :Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
Gastroenterelog :Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
Gastroskopi :Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.
Gastrointestinal :Mide - barsak.
Gastrolit :Mide taşı.
Gastromegali :Midenin genişlemesi.
Gastronomi :İyi yemek yeme bilimi.
Gastroptozis :Mide düşüklüğü.
Giardia :Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.
Giardiasis :Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta